zorg-apps maken zorgproces makkelijker voor gebruikers

Health in Transition ondersteunt zorgaanbieders bij inzet van apps. Meer weten? Onze quickscan brengt meerwaarde en inspanning in kaart.

Vvraagverkenning Wilt als zorgaanbieder punten in het zorgproces verbeteren. U heeft mogelijk een idee, dat een app zou kunnen helpen. Hoe pakt u dat aan?  In een vrijblijvend gesprek verkennen wij met u waar knelpunten in het zorgproces zitten en waar inzet apps zouden kunnen helpen.

Quickscan Wilt u meer weten over baten en lasten? Met een QuickScan brengen wij in beperkte tijd in kaart: wat levert het op en wat is er voor nodig.  Een inschatting van de meerwaarde van apps en verwachte implementatie inspanning. 

Gefaseerde aanpak Invalshoeken bij het ontwikkelen en implementeren: zorgwaarde voor de gebruiker, de procesgang & infovoorziening en de apps & systemen. Bij de initiatie wordt de beoogde situatie getypeerd. Bij de voorbereiding wordt de procesgang , infovoorziening en systemen ontwikkeld. Daarna volgt praktijk gebruik. Bij de evaluatie wordt gekeken of beoogde doelen zijn bereikt en de ervaren zorgwaarde. Schematisch weergegeven: