ONLINE INZAGE DOSSIER FACILITEERT ZORGVRAGER

Steeds meer ziekenhuizen ontsluiten het behandeldossier naar hun patiënten, of zijn daar mee bezig. Voor patiënten is het prettig naast het mondelinge gesprek met de behandelaar, diagnoses & uitslagen ook online te kunnen inzien.

Ontsluiten van dossier is meer dan een technisch vraagstuk. Digitalisering vraagt herijking van 5 vlakken: doordenking beleidskeuzes, herontwerp procesgang / verhoudingen, definiëring informatie-inhoud, voorbereiding applicaties/systemen en voorbereiden faciliterende infrastructuur. 

Open behandeldossier faciliteert de interactieve patiënt. Voorlopers in de patiëntengroep kunnen deze stap prima zetten. In de bredere middengroep zullen sommigen moeite hebben met het begrijpen van de gepresenteerde informatie. Belangrijk is uitleg hierbij te geven. Ook is het denkbaar de mogelijkheid te creëren online vragen te stellen.  

Health in Transition helpt waardegedreven zorg mogelijk te maken. Met slimme e-info voor zorgvrager en zorgverlener. In de online uitwisseling tussen zorgvrager – zorgverlener, in websites & applicaties en in het ‘maakproces’ van zorginformatie. Digitalisering vraagt herijking van beleidskeuzes, procesgang, informatie, systemen en infrastructuur. Wij brengen de huidige situatie in kaart en kijken wat beoogd wordt. Realisatie vindt in co-productie plaats.