naar mensgerichte duurzame zorg, wat vraagt dat?

Naar zorg, die bijdraagt aan kwaliteit van leven en gezond leven. Hoe helpt Health in Transition zorgaanbieders hierbij?

Onze missie  Wij (Health in Transition) helpen zorgaanbieders zorg mensgericht en duurzaam te maken. Zorg met zorgwaarde, die bijdraagt aan kwaliteit van leven en gezond leven. Wij doen dat in drie stappen. Verkenning wat er speelt. Visievorming op oplossingen. Realisatie in de zorgpraktijk, met meetbare zorgwaarde. Wij hebben ervaring in probleemanalyse, ketensamenwerking en projectmatig realiseren.

Verkenning Zorgverlening komt tot stand in samenwerking tussen de zorgverlener en zorgvrager. Zorg maken zorgverleners en zorgvrager samen, zodanig dat de zorg bijdraagt aan kwaliteit van leveren en gezond leven. Zo wordt zorg preventief en duurzaam. Zorgvernieuwing start met verkenning welke vraagstukken er spelen.

Visievorming Richtinggevend bij zorgvernieuwing is visievorming. Wat zijn mogelijke oplossingen? Welke oplossingen zijn haalbaar binnen de kaders en met de beschikbare middelen. Bij de visievorming hebben wij als ‘buitenstaander’ toegevoegde waarde met out-of-the-box denken, perspectief wisseling, spiegel voorhouden.

Zorgpraktijk Na besluitvorming over oplossingen gaat het om verbeteringen in de zorgpraktijk realiseren. , resulterend in zorgwaarde. De precieze invulling van het traject is afhankelijk van de aard van de vraagstukken (smal/breed) (eenduidig/meervoudig) en de setting (weinig/veel stakeholders).

Maatwerk ondersteuning Onze ondersteuning sluit aan bij wat u zelf kunt doen en waar u ondersteuning wenst. Bijvoorbeeld: u wilt als zorgaanbieder enkele punten in het zorgproces verbeteren. In enkele coaching gesprekken helpen wij met verkenning en visievorming. Als u bij voorbeeld meer wilt weten over baten en lasten, met een QuickScan brengen wij opbrengsten en kosten in kaart.  Bij grotere trajecten kunnen wij breder ondersteunen met  verkennen, visievorming  en projectmatige realisatie.